Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Nguyễn Nghiêm

72 Phan Chu Trinh, Tp Quảng Ngãi
0553 2240529
c2nguyennghiem.thanhpho@quangngai.edu.vn